Што е тоа, добар амбиентален воздух?

На што мислиме кога ќе кажеме: амбиенталниот воздух е добар или лош?

aircon_vozduh

Историски, долго време имаме проблем вистински да опишеме што мислиме со ”квалитетна внатрешна околина”.

Неколку сетила даваат инпути за тоа што сакаме да го опишеме. Мислиме на изворите, а тие се: светлина, провев, загадувачи, температура, влажност, емисии и.тн. 

Позадина

Знаеме дека во истата соба, еден човек се чуствува удобно а друг не. Ова е бидејќи секоја индивидуа има своја идеална температура. 

Температурата е често главната причина, зошто чуствуваме дискомфорт. Додатно горе посочените фактори како и облеката и површинската температура влијаат на нас.

Има неколку истажувања и експериментирања поврзани со темата и сите доаѓаат до прилично стандардизиран заклучок, околу 5% од луѓето секогаш ќе бидат незадоволни од околината во просторијата. Подолу може да го видите предвидениот процент на незадоволни кога имаме варирање на температурата од средна до идеална.

aircon_toshibaPPD.jpg

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) е функција од искусениот термален комфорт PMV (Predicted Mean Vote).

Како функционираме

Има голема девијација во продуктивноста кога си играме со температурата, кога е потопло или поладно од таа магична идеална точка. Ова е индивидуално исто како и собната температура. Сето ова ни покажува колку всушност е важно тоа што можеме да ја контролираме температурата во просторијата. 

air_aircon_toshiba_Efficiency.jpg

Квалитет на воздух

Квалитетот на воздухот веќе неколку пати повторивме дека е тешко да се измери. Најчесто тоа е преку концентрацијата на CO2 concentration, но и преку VOC (volatile organic compound) кој пак е се мери на неколку начина. VOC се органски хемикалии кои имаат висок притисок на испратување при нормална собна температура. Нивниот висок притисок при испарување е резултат не ниската температура на вриење, која предизвикува голем број на молекули да испарат или сублимираат од течната или цврстата форма на соединението и да се инкорпорираат во околниот воздух, својство познато како волтилност. Вакви соединенија имаме многу, тие се различни и се присутни насекаде. Тие се вклучуваат хемикалии кои се human-made и кои се случуваат природно. Повеќето миризливи честички се VOC, истите соединенија имаат критична улога во комуникацијата меѓу растенијата и животните. 

Да сумираме

За да сумираме што е добра внатрешна клима, мораме да ги земеме во предвид сите параметри кои имаат влијание врз нашите сетила за квалитетен воздух, тоа се, термалната, акустичната и визуалната клима. Сите тие заедно ја креираат работната околина и сите се битни за да се креира добра клима. Најважно е да сме свесни дека најголемиот проблем е прифаќањето на фактот дека секој човек има различни потреби и различна перцепција за добра клима. Затоа ние ви нудиме можност да влијаете на климата во вашата околина на начин на кои вие сметате дека е идеален.